O-TRLS

Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód powstało w lutym 2011 roku z  inicjatywy trzech ekspertów: Michała Wójcika (rzeczoznawca, autor książki „O szacowaniu szkód łowieckich”), Łukasza Olejniczaka (radca prawny) oraz Pawła Korcza (ekspert do spraw informatyki). Trzej specjaliści połączyli swoje siły i doświadczenie z zakresu szacowania szkód, rozwiązywania sporów prawnych oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych aby promować rozwój zawodów rzeczoznawcy i likwidatora szkód – bo taki jest właśnie nadrzędny cel nowopowstałego stowarzyszenia. TRLS zrzesza rzeczoznawców, jak i osoby chcące zdobyć uprawnienia rzeczoznawcze. Stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na przygotowywaniu do profesjonalnego wykonywania zawodu  likwidatora oraz rzeczoznawcy szkód łowieckich, a tym samym nadawaniu uprawnień stowarzyszenia na poziomie szacującego, likwidatora szkód łowieckich oraz rzeczoznawcy d/s wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Konkretną formą realizacji powyższych założeń będą szkolenia oraz warsztaty przygotowujące do zdobycia uprawnień i wykonywania zawodu rzeczoznawcy oraz likwidatora szkód, organizowane przez TRLS już od września bieżącego roku. Kursy adresowane są nie tylko dla kandydatów na likwidatorów szkód łowieckich, ale także do szacujących praktyków, chcących podnieść swoje kwalifikacje oraz poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie.
Ponadto, stowarzyszenie zakłada wprowadzenie standaryzacji wykonywania ocen technicznych, ekspertyz oraz procesów wyceny i likwidacji szkód, jak również wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań systemowych (m.in. programu SUS-SCROFA) oraz technicznych jako narzędzi służących do optymalizacji procesu wyceny szkód rzeczowych oraz wydawania ocen technicznych. Wszystko w oparciu o metodologię stworzoną przez specjalistów i praktyków z Uniwersytetu Przyrodniczego, Ekonomicznego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
TRLS to także działalność naukowa i naukowo-techniczna, popularyzowanie osiągnięć naukowych, technicznych i ekonomicznych jego członków we wszystkich dziedzinach z zakresu działalności stowarzyszenia. To nie tylko wymiana informacji i doświadczeń w środowisku zawodowym (poprzez organizowanie kongresów, odczytów, dyskusji nad kierunkami rozwoju zawodowego rzeczoznawców i likwidatorów szkód, szkoleniowych wycieczek krajowych i zagranicznych, pokazów technicznych) ale również nieustanne podnoszenie kwalifikacji, etyki zawodowej członków stowarzyszenia oraz wspomaganie materialne i organizacyjne ich działań.
Ideą jaka przyświeca założycielom Stowarzyszenia jest poza tym współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z założeniami stowarzyszenia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. TRLS pragnie wprowadzić swoje standardy oraz najnowocześniejsze rozwiązania systemowe m.in. program SUS-SCROFA na rynek polski oraz na rynki europejskie w celu unifikacji procesu szacowania szkód łowieckich w Europie. Podjęta już współpraca w zakresie szacowania szkód łowieckich z Polskim Związkiem Łowieckim, poszczególnymi kołami łowieckimi, ale także francuską krajową federacją myśliwych (Fédération Nationale de Chasseurs) i ekspertami szacującymi szkody łowieckie we Francji, pozwoli na ujednolicenie procedury szacowania szkód łowieckich na rynku polskim i francuskim.
Założyciele stowarzyszenia – Towarzystwo Rzeczoznawców i Likwidatorów Szkód zapraszają do członkostwa i do ubiegania się o uprawnienia szacującego, likwidatora szkód łowieckich oraz rzeczoznawcy d/s wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Myślą przewodnią stowarzyszenia jest by jego członkowie byli najwyższej klasy ekspertami, efekty ich pracy najlepszej jakości, a oni sami godni zaufania i posiadający najwyższe umiejętności oraz kompetencje stale pogłębiane i weryfikowane.